Algemene voorwaarden

Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Permanent beauty Zahra en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Verplichtingen van het schoonheidssalon
Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

Verplichtingen van de klant
De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Betaling
Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

Annuleringsvoorwaarden
De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 72 uur voorafgaand aan de afspraak.

Indien de klant minstens 72 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert, kan de klant in samenspraak met het schoonheidssalon een nieuwe afspraak vastleggen en dit met behoud van het door de klant betaalde voorschot.

Reeds betaalde voorschotten worden nooit terugbetaald.
Indien de klant minder dan 72 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert, wordt het betaalde voorschot door het schoonheidssalon behouden als schadevergoeding voor de geannuleerde afspraak.

Wanneer de klant de afspraak op de dag van de behandeling annuleert of wanneer de klant zonder te verwittigen niet komt opdagen, zal het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

In geval van overmacht hoeven partijen zich niet aan de hierboven vermelde verplichtingen te houden.

Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.